КатегорииКатегории

Нашите Услуги

Качество

Сигурност При Плащане

Поддръжка

Бърза Доставка

Условия за ползване

Общи условия за ползване

Настоящите общи условия определят начина, по който "БигМАК Електрик" ЕООД продава стоки и извършва услуги на клиентите си чрез електронния магазин www.bigmakelectric.com

 Понятия

По смисъла на настоящите общи условия, изброените по-долу понятия имат следното значение:

 "Доставчик" е БигМАК Електрик" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 206210819 и с регистрация по ЗДДС BG206210819 , със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Пимен Зографски" No 36, ет. 5, ап.12

 електронен адрес: orders@bigmakelectric.com

"Клиент" е лице, регистрирало се за покупки или възлагане на услуги в електронния магазин.

"Страни" са доставчикът и клиентите.

"Електронен магазин" е електронната страница на доставчика www.bigmakelectric.com, чрез която страните осъществяват взаимоотношенията си по сключване на договор.

"Стока" е вещ или определена по видове и количество съвкупност от вещи, предложена /-ни/ за продажба в електронния магазин на доставчика.

"Услуга" е предложена в електронния магазин дейност на доставчика.

"Доставка" е прехвърлянето на правото на собственост върху стока от доставчика към клиента.

"Договор" е постигнатото между доставчика и клиента съгласие за продажба на стока или за извършване на услуга.

"Продажба" е договорът, с който доставчикът се задължава да достави на клиента определена по вид и количество стока, а клиентът се задължава да заплати на доставчика цената на тази стока.

"Поръчка" е договорът, с който доставчикът се задължава да извърши определена по вид  дейност, а клиентът се задължава да плати нейната цена.

"Заявка" е изпратено чрез електронния магазин www.bigmakelectric.com предложение от клиента за покупка на стока или за възлагане на услуга.

"Приемане" е положително волеизявление на едната страна, адресирано до другата и съдържащо изрично и недвусмислено потвърждение на тези общи условия или на заявка във връзка с тях.

"Електронен адрес" е посочената в настоящите общи условия електронна пощенска кутия на доставчика и посочената от клиента електронна пощенска кутия, където клиентът желае да получи приемането на доставката си.

Общи положения

При тези общи условия доставчикът предоставя услуги на клиентите си посредством електронния магазин. Тези условия обвързват всички клиенти. С извършване на регистрацията си клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.

Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на общите условия, така и за направената заявка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на електронния магазин, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.

Стоките и услугите, които са представени в електронния магазин не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на доставчика. Преди изпращане на заявка клиентът има право да поиска, а доставчикът  да му предостави, всяка друга допълнителна информация за стоката или услугата, която не е на разположение в електронния магазин и се счита от клиента като необходима с оглед крайното му решение да заяви покупка или извършване на услуга.Ако клиента желае да получи Декларация за съответствие и Инструкции за ползване, може да заяви това на посочения имейл и ще ги получи заедно със закупените артикули.

След кликване на бутона "ПОТВЪРДЕТЕ ПОРЪЧКАТА", клиентите се съгласяват да закупят/получат избраните от тях стоки /услуги, поставени в пазарната кошница. Това действие има правно обвързваща сила на заявка. Клиентът получава приемане на заявката и с получаване на това приемане се счита, че договорът е сключен.

Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица доставчикът уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.В случай, че е направен превод по сметката на доставчика, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от заявката или чрез заместваща заявка. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

Сключване на договор. Момент на сключване. Последици

 Договорът за продажба или за възлагане на услуга между доставчика и клиента се счита за сключен при получаването от клиента на уведомление за приемане на заявката му. Договорът се счита сключен в момента, в който уведомлението за приемане на заявка се достави на посочения от клиента електронен адрес и е достъпно за клиент.След сключването на договор клиентът е длъжен да плати цената на стоката/услугата, а доставчикът е длъжен да прехвърли собствеността върху стоката като я достави на клиента чрез собствен транспорт или чрез предаване на ангажиран от името и за сметка на клиента куриер, или да извърши услугата. Страните са обвързани с изпълнение и на правата и задълженията си по настоящите общи условия, посоченото в заявката на клиента и относимите за изпълнението норми на българското законодателство.Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стока след доставка на стоката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Доставчикът се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. Ако клиентът изрично не е посочил друго в заявката си ще се счита, че клиентът упълномощава доставчика да ангажира от негово име и за негова сметка куриер, който да транспортира стоката.Доставчикът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на доставчика.В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, доставчикът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от доставчика са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката доставчикът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Права и задължения на Доставчика

 Доставчикът е длъжен да прехвърли собствеността върху посочената в заявката на клиента стока или да извърши услугата, както същите са предложени в електронния магазин. Стоките публикувани за продажба в www.bigmakelectric.com са с доказан произход. Доставчикът не носи отговорност при посочена от производителя невярна информация за характеристиките на стоката.Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който клиентите използват предоставяните услуги. Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на електронния магазин. Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на доставчика да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на електронния магазин.Доставчикът не носи отговорност спрямо клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин.Доставчикът е длъжен да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че не се нарушава опаковката му). Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на доставчика във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Доставчика.Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. Доставчикът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти. Всички цели, за които доставчика ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които доставчикът не е могъл и не е бил длъжен да предвиди - случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите, както и всяко друго събитие извън контрола на доставчика.Доставчикът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на клиента и позволяват възстановяване на информация за клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Права и задължения на Клиента

 Клиентът е длъжен да пази потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му, незабавно да уведоми доставчика. Клиентът е длъжен да подава само реални заявки, като посочва правилно изискваните от доставчика данни. При уведомление за приета заявка Клиентът е длъжен да плати цената по договора според посочения в тези общи условия начин.Клиентът е длъжен при приемането на стоката или услугата да заяви всички свои възражения по явни недостатъци. Клиентът е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и/или всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително – банкови такси за превода на цената и други разноски при отказ от доставка, както и други разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез електронния магазин в нарушение на закона, настоящите общи условия, добрите нрави или интернет етиката.Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

Регистрация

 Регистрацията в сайта на електронния магазин www.bigmakelectric.com е безплатна и не е задължителна за подаване на заявки към доставчика. Разглеждането на сайта не изисква регистрация. С потвърждаване на регистрацията клиента дава съгласието си с общите условия.

Цени

 Представените в сайта цени са в български лева, с начислен ДДС и не включват доставка. Доставчикът си запазва правото да променя цените по всяко време и без предварително уведомление.

Условия и начин на плащане

 Клиентът може да заплати поръчаните от него стоки и цената на доставката им до посочения от него адрес чрез наложен платеж или платежно нареждане по банков път. Клиентът получава документ за извършеното плащане (фактура) при получаване на стоката.